E-Newsletter
กิจกรรมทําบุญตักบาตร ในช่วงเข้าพรรษา วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ได้จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนําของท่านผู้อํานวยการ นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี และท่านรองผู้อํานวยการ นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขร คณะครูที่ปรึกษาและ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานอํานวยการ และกลุ่มบริหารงานวิชาการเพื่อถือเป็นกาคสืบทอดและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

 
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 450 ครั้ง