โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ดอนหันวิทยายน สู่ ท่าพระวิทยายน เป็น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
 
จากจุดเริ่มต้น ในปีพุทธศักราช 2503 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ในขณะนั้นคือ โรงเรียนดอนหันวิทยายน เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2503 ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยสถานที่ตั้งเมื่อแรกเริ่มตั้งอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองบัวดีหมี ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จากนั้นจึงย้ายมาตั้งอยู่บริเวณใกล้หนองหัน ซึ่งแต่เดิมเป็นป่าและมีต้นหันขึ้นอยู่มาก ต่อมาในปีพุทธศักราช 2506 อาคารเรียนถูกพายุพัด ได้รับความเสียหายอย่างมาก จึงได้ย้ายไปใช้สถานที่ใหม่ชั่วคราวที่วัดเทพบูรณาราม บ้านหนองบัวดีหมี แล้วจึงย้ายกลับมาที่ตั้งเดิมเมื่อปีพุทธศักราช 2507 ขณะนั้นพื้นที่ของโรงเรียนประมาณ 15 ไร่ ได้รับบริจาคจาก นางจันทร์ลา แสงวัน ด้วยความประสงค์ให้โรงเรียนได้มีสถานที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชน ด้วยการให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งสถานศึกษาเป็นอันดับแรก
 
ในปีพุทธศักราช 2518 โรงเรียนดอนหันวิทยายน ได้ยกระดับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2526 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดอนหันวิทยายน เป็น ท่าพระวิทยายน นับจากนั้น จนถึงปีพุทธศักราช 2555
 
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่โรงเรียนท่าพระวิทยายน มุ่งเน้นดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้านการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ จากความสามารถของบุคลากร วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ความเข้มแข็งของชุมชน และภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนท่าพระวิทยายน ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน หรือ โรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้าน ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นใกล้บ้านที่คุณภาพของการศึกษาทัดเทียมกับโรงเรียนชั้นดีในตัวเมืองของจังหวัด นอกจากนี้เป็นการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอุดมปัญญาอย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจในระดับหนึ่งของชุมชนจนได้รับเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม TO  BE  NUMBER  ONE ของจังหวัดขอนแก่นด้วยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการรับเสด็จองค์ประธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี(พระยศในขณะนั้น)ในปีพุทธศักราช 2554 นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของผู้บริหารคณะครู นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
ด้วยความเชื่อมั่นและปณิธานอันแน่วแน่ โรงเรียนท่าพระวิทยายนจึงเป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่ โรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้าน เป็นสถานศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณภาพสามารถก้าวไกลในระดับสากล ด้วยการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและประเทศชาติ พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
 
 
สืบเนื่องจากมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นำโดย ดร.นิวัตร นาคะเวช มีความประสงค์จะให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ที่มีความประสงค์จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและอยากเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและปณิธานอันแรงกล้าของผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น ได้เล็งเห็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ให้มีโอกาสในการปฏิรูปการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากร สภาพแวดล้อมและสถานที่ตั้งเหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนา ในวันที่ 10 พฤษภาคม  2555 โรงเรียนท่าพระวิทยายนจึงได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เช่นในปัจจุบัน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง แบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนท่าพระวิทย์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ประมาณ 37 ไร่ ประกอบไปด้วย อาคารเรียน 3 หลัง, อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง, อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง, สนามบาสเก็ตบอลและสนามกีฬาอเนกประสงค์ จัดเป็นโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ในลำดับที่ 12 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ พระเกี้ยว เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน ตามแบบโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีธงประจำโรงเรียนเป็นสีชมพู เช่นเดียวกับสีประจำโรงเรียนคือชมพู-น้ำเงิน ปรัชญาของโรงเรียนคือ ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 2 แผนการเรียน คือ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นนับตั้งแต่ปี2555 ที่เริ่มเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจนถึงปัจจุบันนี้โดยการนำของดร.ณัฏฐพร  ชินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันได้ประสานงานให้ความร่วมมือและบริหารจัดการกิจกรรมโครงการต่างๆร่วมกับโรงเรียนในเครือจนสำเร็จลุล่วงและนำมาซึ่งประโยชน์ต่อนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นเป็นการการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน รวมถึงการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นที่เชื่อถือ เกิดศรัทธา เกิดพลังในการร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของ ผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆในชุมชนตำบลท่าพระตำบลดอนหัน โรงเรียนในเขตบริการ และโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทุกโรงเรียน
โครงการโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีดังนี้
  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะพิเศษของแต่ละโรงเรียน
 
โครงการนิทรรศการ OCOP-OSOP มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการให้มีความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ผลิดผลงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้มีโอกาสเรียนกับครูของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
 
โครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ ประสบการณ์ ไปขยายผลต่อยอดในโรงเรียนของตน ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
 โครงการพัฒนาข้อสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพและโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้นำไปใช้ร่วมกัน
 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมพัฒนาโรงเรียนในเครือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมแสวงหาแนวทาง วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
 
โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วย ครูที่ย้ายมา และครูอัตราจ้างใหม่ เข้าใจระบบการบริหารงานและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงรู้จักวางแผนการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองและโรงเรียนให้มีคุณภาพร่วมกัน
 
โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ได้เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเห็นความเจริญก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร การเรียนการสอน และขยายเครือข่ายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก ทั้งยังเป็นโอกาสได้รับทุนทางการวิจัยและพัฒนาตนเอง
 
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทุกคน สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกัน ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
 
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้สูงขึ้น
 
โครงการจัดสัมมนาฝ่ายบริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู ของทุกโรงเรียน ได้ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร เรียนรู้เทคนิคการบริหารโรงเรียนและร่วมปรึกษา วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
 
       จากอดีต สู่ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ยังคงยึดมั่นในหลักการที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม แสวงหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษา ด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะผลิตเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในทุกสาขาวิชาชีพ ให้เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณและจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ดังคติพจน์ของโรงเรียน ที่ว่า สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ สืบไป
 
               บริหารนโยบายชัดตรงหลักการ                    น้อมประสานบ้านวัดโรงเรียนให้
ระดมสมองพัฒนามุ่งก้าวไกล                                 ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์
             เน้นกิจกรรมการเรียนที่โดดเด่น                        ฝึกทักษะทำให้เป็น เป็นแก่นสาร
ฝึกการเรียนรู้ใช้ชีวิตมีประสบการณ์                                     ฝึกจนเชี่ยวชาญเพื่องานเลี้ยงชีพตน
               พัฒนาผู้เรียนใฝ่เรียนรู้                                       แกร่งกล้าสู้ ขยัน อดทนอย่างเข้มข้น
ศรัทธารับผิดชอบเพียรธรรมไม่อับจน                          เก่งดีมีสุขล้น กตัญญู  รู้แบ่งปัน
               ส่งเสริมครูมืออาชีพก้าวทันสมัย                        บูรณาการจัดการเรียนได้สร้างสรรค์
รักเมตตาดูแลศิษย์ด้วยผูกพัน                                       ร่วมแรงแข็งขันร่วมมือร่วมพัฒนา
                ผลแห่งการพัฒนาทุกทุกด้าน                        คือเกียรติคุณกล่าวขานได้ศึกษา
การเดินทางของงานปลูกปัญญา                                    รางวัลบ่งบอกค่าโรงเรียนคือชีวิต
                                                                                              ว.วิฬาร์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.68 KB