โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

                   วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานองค์การให้บรรลุผลสำเร็จ เพราะวัฒนธรรมองค์การเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งในระบบสังคม วัฒนธรรมองค์การมีคุณค่าเพราะความเชื่อและค่านิยมร่วมทำให้ยกระดับความร่วมมือและความผูกพัน วัฒนธรรมองค์การมีหน้าที่เมื่อความเชื่อและค่านิยมร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้องค์การกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อความอยู่รอดขององค์การ
 1. เตรียมพัฒน์รักองค์กร
 2. การสร้างขวัญและกำลังใจในองค์กร
 3. การอุทิศเวลาเสียสละเวลาในการปฎิบัติหน้าที่
 4. มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
 5. การประชุมเตรียมพร้อมก่อนการปฎิบัติงานทุกครั้ง
 6. การแต่งกายมีการกำหนดชุดในแต่ละวัน
 7. การให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโส
 8. การประชุมต้องมีพิธีการมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและสมบูรณ์
 9. การสร้างขวัญและกำลังใจในทุกๆโอกาสอาทิ เช่น  งานฌาปนกิจ  งานแต่ง   งานบวช    งานวันเกิด
 10. การย้ายเข้าและออกให้มีการบายสีสู่ขวัญ
 11. การมอบเกียรติบัตร
 12. จัดทำป้ายนิเทศก์วันเกิด
 13. การเข้าแถวหน้าเสาธงการจัดการกับเด็กนักเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.09 KB